Uwaga

Chrzest

Prośba o Chrzest

Rodzice dziecka lub prawni opiekunowie (przynajmniej jeden z nich) zgłaszają się do Proboszcza parafii z prosząc o Chrzest Święty dla dziecka.

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
 • dokumenty tożsamości rodziców,
 • dokument potwierdzający zawarcie sakramentu małżeństwa,
 • dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania, zawód),
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania (wystawione przez Proboszcza) o zdolności do pełnienia funkcji matki lub ojca chrzestnego,
 • zgoda swojego Proboszcza na chrzest, jeżeli dziecko jest z innej parafii. 

Rodzice chrzestni

zgodnie z prawem kościelnym powinni spełniać następujące warunki:

 • powinni mieć ukończony 16-sty rok życia,
 • przyjęli sakrament bierzmowania,
 • są katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła.
 • Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związku niesakramentalnym oraz młodzież, która nie uczestniczy w katechizacji.
 • Sakrament Chrztu Świętego, poprzedzony katechezą chrzcielną, będzie udzielony w uzgodnionym wcześniej terminie w kościele parafialnym pw. Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu. 

SAKRAMENTY WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

1212 Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są fundamentami całego życia chrześcijańskiego. "Uczestnictwo w Boskiej naturze, które ludzie otrzymują w darze przez łaskę Chrystusa, objawia pewną analogię do powstania, rozwoju i wzrostu życia naturalnego. Wierni odrodzeni przez chrzest, zostają umocnieni przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego. W ten sposób przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w coraz większym stopniu osiągają skarby życia Bożego i postępują w doskonałej miłości".

SAKRAMENT CHRZTU

1213 Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie".

więcej w Katechizmie Kościoła Katolickiego

1262 Widzialne elementy sakramentalnego obrzędu chrztu oznaczają różne jego skutki. Zanurzenie w wodzie mówi o symbolice śmierci i oczyszczenia, a także o odrodzeniu i odnowieniu. Dwoma najważniejszymi skutkami chrztu są oczyszczenie z grzechów i nowe narodzenie w Duchu Świętym.