Uwaga

Odpust

W numerze 7 Przewodnika Katolickiego znajdziemy trochę wiedzy o odpustach. Między innymi o tym, jak doszło do tego, że kiedyś można było sobie odpust kupić, a także czym naprawdę jest odpust.

Jak to z odpustami w Kościele było...

autor: Małgorzata Szewczyk

Mówienie o odpustach ma więc sens tylko w kontekście grzechu i pojednania z Bogiem i należy do dziedzictwa teologicznego Kościoła zachodniego.
„Ludzkie bzdurstwa opowiadają ci, którzy głoszą, że gdy grosz w skrzynce zabrzęczy, dusza z czyśćca uleci. (...) Ci, którzy twierdzą, że mogą zapewnić sobie zbawienie przez listy odpustowe, będą wiecznie potępieni wraz z mistrzami swymi” – grzmiał w swych tezach Marcin Luter. Co tak bardzo zdenerwowało augustianina i profesora uniwersytetu w Wittenberdze, że w liście do Albrechta, arcybiskupa Moguncji, z 1517 r. nawoływał do naukowej dysputy? Otóż uskarżał się on na kaznodziejów odpustowych i na samą praktykę odpustów, przypominającą bardziej jarmarczny handel, dzięki której w dodatku Kościół pomnaża swój majątek niż rzeczywiste prowadzenie ludzi ku Bogu.

Odpustowa matematyka

Aby zrozumieć krytykę Lutra, trzeba powrócić do samego początku wprowadzenia odpustów. Nie sposób mówić o odpustach, nie odnosząc się do pokuty, początkowo niezwykle surowej, trwającej nieraz latami i przede wszystkim publicznej. Problem był jeszcze większy, kiedy penitent otrzymywał kolejne pokuty, które sumowano z poprzednimi. Człowiek średniowiecza, karmiony sugestywnymi kaznodziejskimi opisami, bał się mąk czyśćcowych – żywa była w nim świadomość czekających go jeszcze na ziemi lub w czyśćcu kar... cały artykuł

By posłać siebie do nieba? 

autor: Michał Bondyra

Z o. Karolem Milewskim, przeorem poznańskiego klasztoru oo. Karmelitów rozmawia Michał Bondyra
Dlaczego Kościół tak mało mówi o odpustach?
– Kościół nie mówi tyle o odpustach, bo z naszej świadomości wypieramy często fakt, że w jego historii było i wciąż jest wiele krętych dróg, którymi przez grzeszność swoich członków Kościół jako wspólnota kroczył. Dotyczy to wszystkich; począwszy od papieża poprzez najmniejszego jego członka. Najlepszym przykładem jest podział Kościoła w czasie reformacji, której jedną z przyczyn było kojarzenie odpustu, czyli uwolnienia od doczesnej kary za grzechy, z zamianą go na pieniądze wpłacane na konkretne cele, nie tyle na ubogich, jak to miało miejsce we wcześniejszych wiekach, a choćby na budowę nowej bazyliki św. Piotra. Takie praktyki budziły zakłopotanie i sprawiły... cały artykuł

Odpusty zupełne i cząstkowe 

autor: Małgorzata Szewczyk

W sakramencie pokuty Bóg odpuszcza człowiekowi grzechy, jeśli ten szczerze za nie żałuje, ale na człowieku spoczywa jeszcze obowiązek wyrównania naruszonego porządku moralnego, bo każde zło jest naruszeniem sprawiedliwości i miłości.
Wyjaśniał to Jan Paweł II w adhortacji Reconciliatio et poenitentia: „Dusza, która upada przez grzech, pociąga za sobą Kościół i w pewien sposób cały świat. Innymi słowy, nie ma grzechu, nawet najbardziej wewnętrznego i tajemnego, najściślej indywidualnego, który odnosiłby się wyłącznie do tego, kto go popełnia. Każdy grzech rzutuje z mniejszą lub większą gwałtownością, z mniejszą lub większą szkodą na całą strukturę kościelną i na całą ludzką rodzinę” (nr 16).
Przebaczenie grzechów nie uwalnia od kary doczesnej na ziemi lub w czyśćcu. Przynosi je dopiero odpust, którego udziela Kościół. Odpust można uzyskać dla siebie lub dla osoby zmarłej po spełnieniu określonych warunków... cały artykuł

To uroczystość związana z tytułem kościoła. W naszej parafii to 25 dzień marca – dzień w którym Kościół wspomina jedno z najważniejszych zdarzeń w historii zbawienia: wcielenie Syna Bożego. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest obchodzona dokładnie 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem.
W tym dniu mamy też okazję do uzyskania odpustu zupełnego. 

Dar odpustu (wg Katechizmu Kościoła Katolickiego)

KKK 1498
Przez odpusty wierni mogą otrzymać dla iebie, a także dla dusz w czyśćcu, darowanie kar doczesnych, będących skutkiem grzechów.

KKK 1471
Nauka o odpustach i jej praktyczne zastosowanie w Kościele ściśle łączą się ze skutkami sakramentu pokuty.

Co to jest odpust?

"Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych.
Odpust jest cząstkowy albo zupełny zależnie od tego, czy od kary doczesnej należnej za grzechy uwalnia w części czy w całości" ... Każdy wierny może uzyskać odpusty dla siebie lub ofiarować je za zmarłych.

źródło: Katechizm Kościoła Katolickiego