Uwaga

Chrzest

Termin

Sakrament chrztu św. udzielany jest:

 • w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12:30 (w 1. i 3. Niedzielę miesiąca Msza św. jest w intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu),
 • w sobotę o godz. 17.00 (sakrament bez Mszy św.) w sytuacjach wyjątkowych.

Prośba o Chrzest

Rodzice dziecka zgłaszają się do biura parafialnego najpóźniej tydzień przed planowanym chrztem. Spotkanie w biurze przy zapisywaniu chrztu jest jednocześnie nauką przed chrzcielną, dlatego wymagana jest obecność obu rodziców.

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
 • dokumenty tożsamości rodziców,
 • dokument potwierdzający zawarcie sakramentu małżeństwa (dokument kościelny),
 • dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania, zawód),
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania (wystawione przez Proboszcza) o zdolności do pełnienia funkcji matki lub ojca chrzestnego,
 • zgoda swojego Proboszcza na chrzest, jeżeli dziecko jest z innej parafii. 

Rodzice chrzestni

zgodnie z prawem kościelnym powinni spełniać następujące warunki:

 • powinni mieć ukończony 16-sty rok życia,
 • przyjęli sakrament bierzmowania,
 • są katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła.
 • Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związku niesakramentalnym oraz młodzież, która nie uczestniczy w katechizacji.

SAKRAMENTY WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

1212 Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są fundamentami całego życia chrześcijańskiego. "Uczestnictwo w Boskiej naturze, które ludzie otrzymują w darze przez łaskę Chrystusa, objawia pewną analogię do powstania, rozwoju i wzrostu życia naturalnego. Wierni odrodzeni przez chrzest, zostają umocnieni przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego. W ten sposób przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w coraz większym stopniu osiągają skarby życia Bożego i postępują w doskonałej miłości".

SAKRAMENT CHRZTU

1213 Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie".

więcej w Katechizmie Kościoła Katolickiego

1262 Widzialne elementy sakramentalnego obrzędu chrztu oznaczają różne jego skutki. Zanurzenie w wodzie mówi o symbolice śmierci i oczyszczenia, a także o odrodzeniu i odnowieniu. Dwoma najważniejszymi skutkami chrztu są oczyszczenie z grzechów i nowe narodzenie w Duchu Świętym.